Menu
Your Cart

Terms of Use

Ausistemas.lv interneta veikala lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka interneta veikala www.  ausistemas.lv (turpmāk ausistemas.lv) lietošanas kārtību, kā arī nosaka  interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības.

Pēc šiem Noteikumiem pārdevējs ir SIA”AU SISTEMAS”, (turpmāk Pārdevējs), kuras vienotais reģistrācijas numurs 40103968480, juridiskā adrese: Krustpils iela 12B, LV-1073, Rīga, Latvija, tel.: +371 24794444, e-pasts: info@ausistemas.lv, un kura ir arī ausistemas.lv interneta veikala īpašniece un pārdod ausistemas.lv interneta veikalā piedāvātas preces un pakalpojumus.

Pēc šiem Noteikumiem pircējs ir rīcībspējīga fiziskā persona (t.i. persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu) vai juridiska persona, kas iepērkas ausistemas.lv interneta veikalā.

Ja Pircējs veic pasūtījumu vai pirkumu ausistemas.lv interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk Līgums). Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu ausistemas.lv interneta veikalā un ir saņēmis no Pārdevēja elektroniskā pasta apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, t.i. kad apstiprinājumam var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam. Distances līgumam tiek piemēroti un ir saistoši Noteikumi.

Atlidzība

Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties SIA”AU SIATEMAS” interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka SIA”AU SIATEMAS”interneta veikalā piedāvātā prece, tīmekļa vietne vai SIA”AU SISTEMAS” interneta veikals  jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai SIA”AU SISTEMAS” interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par SIA”AU SISTEMAS” interneta veikalā bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Atteikuma tiesības

1. Fiziskai personai ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no noslēgtā distances līguma (veiktais pasūtījums), neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, skaitot no dienas, kad klients (vai klienta norādīta persona) ir saņēmusi preces.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ir jāinformē SIA „AU SISTEMAS”, juridiskā adrese Krustpils iela 12B, LV-1073, Rīga, Latvija, tālruņa numuri: 24794444 vai 20101044, e-pasta adrese: ausistemas.lv par lēmumu atteikties no noslēgtā distances līguma.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek nosūtīts SIA „AU SISTEMAS” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

1. Klientam, atsakoties no noslēgtā distances līguma, SIA „AU SIATEMAS” atmaksās visus no klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas, izņemot gadījumā, ja klientam bija piedāvāta iespēja preces saņemt bez maksas SIA „AU SISTEMAS” birojā Krustpils iela12B, Rīgā. Atmaksa tiks veikta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA „AU SISTEMAS” ir saņēmusi atpakaļ preci.

2. Klientam preces jānodod SIA „AU SISTEMAS” telpās Krustpils iela 12B, Rīgā pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika paziņots par atteikšanos no noslēgtā distances līguma. Ir pieļaujama arī preču nosūtīšana minētajā termiņā uz norādīto SIA „AU SISTEMAS” adresi.

3. Preces to pieņemšanas brīdī tiek pārbaudītas, un tiek fiksēti preces vizuālie bojājumi un komplektācijas satura neatbilstības. Gadījumos, kad SIA „AU SISTEMAS” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai, tad tiks sastādīts konstatācijas akts, kura kopija tiks nodota klientam.

4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā klientam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Klients ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

5. Klientam ir jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas, ja tādas rodas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 30 EUR. Pie tādām ir pieskaitāmas ne tikai izmaksas par preču transportēšanu uz SIA „AU SISTEMAS”, bet arī sabojāts oriģinālais iepakojums.

6. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma 14 dienu laikā (izņemot”Kad klients nevar izmantot atteikuma tiesības” punktā norādītos gadījumus), sedzot:

6.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „AU SISTEMAS” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

6.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „AU SISTEMAS” ir piekritusi segt šīs izmaksas vai nav informējusi klientu, ka tādas ir radušās.

Kad klients nevar izmantot atteikuma tiesības

1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

1.1. klients ir juridiska persona;

1.2. preces tiek izgatavotas pēc klienta norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

1.3. precei drīz beidzas derīguma termiņš (ja par to bija zināms preces iegādes brīdī);

1.4. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

1.5. klients ir pieprasījis pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, ko pārdevējs, ierodoties pie klienta, ir veicis. Tomēr atteikuma tiesības ir piemērojamas aizvietotajām precēm, ja tās ir atšķirīgas no mainītajām/labotajām.

3.2. Atteikuma pieteikumu var aizpildīt latviešu, krievu vai angļu valodā.

3.3. SIA „AU SISTEMAS” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, SIA „AU SISTEMAS” var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „AU SISTEMAS” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies klienta rīcības rezultātā.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.